Developer Intern Position

Как изглежда стажът за разрабочици в Астеа?

Стажантската програма се състои от две части, всяка със своя насоченост и специфики:

Занятия с теоретична част и практически упражнения

През първата половина на стажа се провеждат ежедневни занятия, чиято цел е да запознаят стажантите разработчици с ключовите теми в сферата на уеб приложенията. Тези занятия се провеждат от менторския колектив и са със силно изявена практическа насоченост като всяко занятие е придружено с индивидуални упражнения. При много от темите има надграждане над вече преминатите такива и в рамките на първата част стажантите имат възможност да изградят свое собствено приложение.
Разбира се, менторите ще бъдат на разположение за допълнителни въпроси и обяснения и извън времето на конкретните занимания.

Основните теми, които ще се разгледат в лекционната част на стажа включват:

 • Въведение в езиците JavaScript и TypeScript
 • Работа с бази данни и ORM, съответно PostgreSQL
 • Клиент-сървърна архитектура с React и Node.js
 • Въведение в Docker и docker-compose
 • Запознаване с основни гъвкави процеси за разработка

Екипен проект

Във втората половина на стажантската програма всички стажанти се групират в рамките на един или повече екипи, всеки от които има за цел да създаде приложение от нулата на базата на начални изисквания.

Предизвикателствата на екипния проект са разнообразни:

 • От една страна, се прилагат на практика научените в първата част неща, а от друга, стажантите се учат да се справят със задачи, които включват нови предизвикателства.
 • Извън чисто техническата страна на нещата, общият проект учи на работа в екип и синхронизация между отделните членове, както от чисто програмистка гледна точка, така и като сътрудничество с другите ключови части от екипа.
 • Още една важна цел на проектите е следване на подход на работа, който да се доближава максимално близо до начина на работа по един проект с реален клиент.
  Всеки проект ще се разработва основно от съответния стажантски екип, но в процеса на работа стажантите ще имат на свое разположение ментори от преподавателския колектив. Към всеки един от екипите ще се включат ментори, чиято задача ще бъде да дават насоки и да помагат при нужда, както от техническа гледна точка, така и откъм спазване на процес на работа и синхронизация на членовете на екипа.

Какви са очакванията ни от кандидат-стажантите?

 • Желание за учене на нови неща и за развитие като разработчик.
 • Силни познания по основни за дисциплината теми като обектно-ориентирано програмиране, алгоритми и структури от данни.
 • Няма изискванe към познаване на конкретна технология, но очакваме стажантите да имат практически опит с поне един език или framework, за да могат да навлязат бързо в технологиите, които се използват в рамките на стажантската програма.
 • Собствени проекти, инидивидуални или в екип, са плюс, без значение от конкретната технология.
 • Препоръчително е кандидатите да имат поне една година образование в сферата. (Заб.: Към момента форматът на тази наша инициатива не е съобразен с учебния процес в гимназията)

Contact Us

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • github
© 2023 Astea Solutions AD