Developer Intern Position

Стажантската програма се състои от две части, всяка със своя насоченост и специфики:

Занятия с теоретична част и практически упражнения

През първата половина на стажа се провеждат ежедневни занятия, чиято цел е да запознаят стажантите разработчици с ключовите теми в сферата на уеб приложенията. Тези занятия се провеждат от менторския колектив и са със силно изявена практическа насоченост като всяко занятие е придружено с индивидуални упражнения. При много от темите има надграждане над вече преминатите такива и в рамките на първата част стажантите имат възможност да изградят свое собствено приложение.
Разбира се менторите ще бъдат на разположение за допълнителни въпроси и обяснения и извън времето на конкретните занимания.

Основните теми, които ще се разгледат в лекционната част на стажа включват:

 • Въведение в езиците JavaScript и TypeScript
 • Работа с бази данни и ORM, съответно PostgreSQL и Objection.js
 • Клиент-сървърна архитектура с React и Node.js
 • Въведение в Docker и docker-compose
 • Запознаване с основни гъвкави процеси за разработка

Екипен проект

Във втората половина на стажантската програма всички стажанти (разработчици, QA и DevOps инженери) се групират в рамките на един или повече екипи, всеки от които има за цел да създаде приложение от нулата на базата на начални изисквания.

Предизвикателствата на екипния проект са разнообразни:

 • От една страна се прилагат на практика научените в първата част неща, а от друга стажантите се учат да се справят със задачи, които включват нови предизвикателства.
 • Извън чисто техническата страна на нещата общият проект учи на работа в екип и синхронизация между отделните членове, както от чисто програмистка гледна точка, така и като сътрудничество с другите ключови части от екипа, сред които QA и DevOps инженерите.
 • Още една важна цел на проектите е следване на подход на работа, който да се доближава максимално близо до начина на работа по един проект с реален клиент.
  Всеки проект ще се разработва основно от съответния стажантски екип, но в процеса на работа стажантите ще имат на свое разположение ментори от преподавателския колектив. Към всеки един от екипите ще се включат ментори, чиято задача ще бъде да дават насоки и да помагат при нужда, както от техническа гледна точка, така и откъм спазване на процес на работа и синхронизация на членовете на екипа.

Contact Us

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • github
© 2022 Astea Solutions AD